Zavřít stránku

Nejčastější dotazy

„Velice ráda bych se s odborníkem, který mi poskytl cenné rady, setkala osobně.“

DONA linka striktně uplatňuje princip utajení adresy pracoviště a anonymity konzultantů. Vychází ze zkušeností zahraničních i tuzemských linek důvěry a principu vzájemné anonymity účastníků hovoru. Konzultanti důvěřují sdělení klientům a nepožadují identifikační údaje. Konzultanti se jmény nepředstavují.
Je třeba si uvědomovat zvláštní charakter problému, do kterého DONA linka, respektive její konzultanti, vstupují. Domácí násilí je specifický problém. Patologická agrese s ním spojená se může obrátit proti pomáhajícím osobám. Prioritou DONA linky je zajištění bezpečí osoby ohrožené domácím násilím a také těch, kteří se jim snaží pomoci, tedy konzultantů linky.
 

„Kde jinde mi ještě pomůžou?“

Pomoc a poradenství osobám ohroženým domácím násilím, jejich známým a příbuzným poskytují:

V případě ohrožení zdraví a života, při hrubém porušování svých práv a oprávněných zájmů může každý:

  • přivolat Policii ČR (tísňové volání 158)
  • vyžádat lékařské ošetření (tísňové volání 155)

Více informací a kontaktů: adresář míst pomoci

 

„Bývalý/á partner/ka má v mém bytě hlášeno trvalé bydliště. Musím ho/ji pustit do bytu, i když se bojím, že mi zase ublíží?“

Podle platné právní úpravy (viz zákon o evidenci obyvatel č. 133/2000 Sb.) má tzv. trvalý pobyt pouze evidenční charakter. Neslouží k zajištění práva bydlení. Právo setrvávat v bytě či domu zajišťuje pouze nájemní či vlastnické právo k danému obydlí.
Není-li bývalý/á partner/ka nájemcem, vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu či domu, nemá právo domáhat se vstupu do objektu, byť v doprovodu Policie ČR nebo obecní policie.
Nájemce, vlastník či spoluvlastník má právo rozhodovat o tom, kdo s ním bude žít v bytě nebo domě. V případě, že nedojde k dobrovolnému odstěhování nežádoucí osoby, je možné podat soudní žalobu na vyklizení bytu proti této osobě. Lze též zvolit svémocné jednání, při kterém oprávněný uživatel odstraní z bytu / domu věci patřící neoprávněnému uživateli, vymění zámky u dveří a zamezí tak neoprávněnému užívání svého bytu/domu (toto jednání však není bez rizika žaloby ze strany vystěhované osoby).
V případě, že dotyčná osoba již dané prostory fyzicky neužívá, je možné se u ohlašovny nebo u soudu domáhat zrušení zapsání trvalého pobytu.

Navrhovaný postup je pouze doporučením. Každý případ má svá specifika a je třeba je při rozhodování zohlednit.
 

Kde najdu platné znění zákonů?

Všechny platné právní normy ČR jsou volně přístupné na www.gov.cz.

Nejdůležitější právní úpravy v oblasti domácího násilí:

  • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
  • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
  • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
  • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
  • Zákon č. 114/1963 Sb., o rodině
  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Při využití zákonů v praxi je třeba vycházet ze zákonu v aktuálním znění změn a doplňků publikovaných ve Sbírce zákonů.