Zavřít stránku

Projekty

Podpora provozu DONA linky ze strany státu

V roce 2002 získala DONA linka poprvé podporu od státu a to prostřednictvím dotace Ministerstva práce a sociálních věcí. V následujících letech dosahovala výše podpory provozu max. 14 % celkových nákladů na realizaci projektu DONA linky. V roce 2005 se podíl podpory státu zvýšil. Prostředky jsou využívány na úhradu provozních nákladů a z části na úhradu mzdových nákladů a na výcvik nových konzultantů.
 

Číslo DONA linky do každé hájenky – podpora PHARE 2003

Rozsah informovanosti o DONA lince získal od dubna 2005 nový rozměr na základě Smlouvy o poskytnutí grantu Evropského společenství v rámci pomoci nečlenským zemím z prostředků programu Phare 2003 a státního rozpočtu České republiky.
Smlouva umožňuje realizovat projekt „Regionální podpora informovanosti o nonstop lince pomoci obětem domácího násilí“. Pracovním heslem týmu realizátorů je slogan „Číslo DONA linky do každé hájenky“. Heslo vyjadřuje cíl projektu – doručit informaci o pomoci do malých obcí, kde je situace osob ohrožených domácí násilím nejsložitější. Projekt potrvá do července 2006.

Projekt je rozdělen do sedmi aktivit:

 1. rekonstrukce webového portálu www.donalinka.cz
 2. propagace DONA linky v regionálních denících – vydání jednorázového inzerátu v krajských mutacích celostátního deníku
 3. výroba a distribuce krabiček zápalek jako malých nosičů velké informace 
   
    
   
 4. rekonstrukce databáze DONA linky – adresář pomáhajících organizací
 5. uveřejnění článků ve společenských časopisech
 6. tisk a distribuce materiálů pro ohrožené osoby
 7. cyklus dvanácti pracovních setkání s odborníky státní správy a samosprávy

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

 


Projekt HRÁZ

V říjnu 2005 byl zahájen dvouletý projekt „HRÁZ – Pomoc obětem domácího násilí a zvlášť zranitelným obětem násilných činů“. Účast na jeho realizaci přijali specialisté z řad členů BKB, ale i externí odborníci.

Cílem projektu je rozvoj a realizace poradenských služeb a programů zaměřených na zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb pro oběti domácího násilí a zranitelné oběti trestných činů.

Celý projekt je rozdělen na devět aktivit, které spolu vzájemně souvisí a prolínají se:

 1. terapeutický program pro oběti závažných trestných činů včetně domácího násilí
 2. adaptace nové metody SARA na české podmínky
 3. nová diagnostická metoda pro 1. kontakt s domácím násilím
 4. nový nástroj - dokumentace případů domácího násilí a přenos informací
 5. metodický rámec práce intervenčních center a podpora jejich vzniku
 6. komplexní model interdisciplinární spolupráce při řešení případů domácího násilí
 7. vznik a distribuce instrukčních karet a manuálů pro práci s oběťmi domácího násilí
 8. tisk a distribuce informačních materiálů pro občany – základní informace o domácím násilí a místech pomoci
 9. tvorba lektorského fondu pro pomáhající profesionály a příprava lektorů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky.