Zavřít stránku

Metoda SARA DN

Diagnostická metoda SARA (Spousal Assault Risk Assessment) vznikla v Kanadě a byla transformována pro práci policistů ve Švédsku. Odtud je šířena do dalších zemí. Na základě strukturovaného odborného přístupu může proškolená osoba při jejím použití zjistit rizikové faktory a kvalifikovaně odhadnout riziko dalšího domácího násilí.

 

Metodu do České republiky přivezl Bílý kruh bezpečí, o.s. v rámci projektu „Hráz“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. K šíření této metody dostal Bílý kruh bezpečí výcvik od tvůrců metody z Kanady a Švédska a také oprávnění metodu učit, které je chráněné mezinárodním právem. Pro ČR získal souhlas k pojmenování české verze „SARA DN“.

Tato metoda je určena především policistům, kteří se dostanou do prvního kontaktu s osobou ohroženou domácím násilím. Využití metody SARA DN se předpokládá také u všech služeb v prvním kontaktu s osobou ohroženou domácím násilím, zejména služeb sociálních. V metodě jsou školeni poradci Bílého kruhu bezpečí, konzultanti DONA linky a policisté. BKB vydal „Pomůcku pro policisty“, která je součástí výcviku a bude využívána v přímém kontaktu s případem domácího násilí.

SARA DN obsahuje 15 strukturovaných otázek na rizikové faktory, z nichž pět otázek odhaluje rizikové faktory u násilné osoby v aktuálním vztahu, dalších pět umožní rychle zjistit rizikové faktory opět u násilné osoby v rámci obecných sklonů k násilí, tj. násilných projevů na veřejnosti. Posledních pět otázek pomáhá zjistit rizikové faktory týkající se zranitelnosti osoby ohrožené domácím násilím.

Proškolený uživatel metody SARA DN dokáže vyhodnotit aktuální situaci, odhadnout závažnost hrozby a přijmout opatření, která eliminují rizikovou situaci. Ví, že i výskyt malého počtu rizikových faktorů může signalizovat maximální ohrožení. Přítomnost vyššího počtu rizikových faktorů vždy znamená vysokou míru rizika. Metoda SARA DN v rukou odborníků pomáhá určit strategii řízení tohoto rizika, vyvažuje občas se vyskytující subjektivní pocity profesionálů, zlepšuje jednotnost rozhodnutí, přispívá k lepší mezioborové komunikaci.

K využití metody SARA DN je nutné dostatečné množství vstupních informací. Při práci policistů půjde například o čerpání z poznatkových databází a z poznání situace na místě. V rámci jiných míst pomoci půjde o schopnost a dovednost ptát se, která je rovněž součástí výcviku.

Škála doporučovaných opatření je rozmanitá, v případě menšího rizika to jsou poradenství, podpora, praktické rady, kontakty na místa pomoci, instrukce pro reakci na náhlou eskalaci násilí, bezpečnostní plán atd. V případě vysokého rizika to jsou opatření trestněprávní povahy, ochrana ohrožených osob (vazební stíhání, azyl) a pomoc ze strany sociálně právních služeb. Od 1.1. 2007 bude katalog dostupných opatření rozšířen možnostmi vykázání násilné osoby ze společného obydlí, zákazem vstupu, zákazem kontaktování a přiblížení se.

Z praxe do praxe
Od 15.8. 2006 je metoda SARA DN postupně zaváděna do práce konzultantů na DONA lince. O využití metody vedou konzultanti jednoduché záznamy, které budou vyhodnoceny akreditovanými školiteli metody pro ČR. Metodu lze využít v případě, kdy klient sdělí informace k hodnoceným rizikovým faktorům. Před kladením otázek konzultant vysvětlí volajícímu smysl otázek a to, že jeho pravdivé odpovědi mohou pomoci odhadnout hrozící riziko a formulovat návrh na opatření.
Metoda byla efektivně využita např. v případě, kdy klientka uvažovala o podání trestního oznámení, nebo již měla negativní zkušenost s postoji policistů k podávanému oznámení. S použitím SARA DN konzultant s klientkou formulovali argumentaci pro podání trestního oznámení a pro komunikaci s policisty zejména v otázkách oprávněných obav, míry ohrožení a jejího odůvodnění.

První vlna
Bílý kruh bezpečí adaptoval metodu SARA DN pro ČR a podpořil její šíření několika akcemi:
» semináře se zahraničními lektory
» probíhá proškolování policistů, leták "Pomůcka pro policisty" byl předán policejním pedagogům a školitelům, dostal se k pilotnímu ověření i do praxe v Praze, Ostravě a v Brně
» metoda je součástí Závazného pokynu policejního prezidenta a výrazně posílí kompetence jednotlivých policistů při realizaci zákona č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím, účinného od 1.1. 2007