Zavřít stránku

Seniorům

S přibývajícím věkem ubývá fyzických sil, ubývá přátel a sociálních kontaktů. Přibývá zdravotních omezení, různých potíží a nemocí. Mění se rozložení sil ve vztazích k druhým lidem. Dochází k posunu z pozice více či méně samostatné nezávislé osoby do postavení osoby více či méně nebo dočasně závislé na jiných. Tato nerovnováha ve vzájemném postavení se může v podmínkách sociální izolace a při nerespektování lidské důstojnosti prohlubovat až do podoby nadvlády jedné strany nad druhou.

Domácí násilí je naučené chování ve vztahu mezi blízkými lidmi. Jeho projevy ve stáří mohou být vyvrcholením předchozích špatných vztahů, ale může se projevit také naprosto nečekaně, například při onemocnění, které vyžaduje dlouhodobější péči druhé osoby a není možné ji zajistit jinak.
 

Životní situace, které podporují vznik domácího násilí ve vyšším věku:

 • závislost, sociální izolovanost a nedostatek sebedůvěry
 • dlouhodobé závažnější onemocnění
 • návrat dospělých dětí k rodičům (často se jedná o osoby, které nejsou ve svém osobním životě příliš úspěšné, rozvedly se, přišly o byt, nemají práci, jsou závislé na alkoholu nebo jiných omamných látkách)
 • soužití starých rodičů s duševně nemocnými dospělými dětmi (rodiče postupně ztrácí autoritu, mají z nich strach a snaží se je dostat na léčení)

Kde hledat pomoc a podporu:

 • v nejbližším okolí
 • na linkách důvěry
 • v krizových centrech
 • u sociálních pracovnic a pracovníků
 • u psychologů, právníků
 • u organizací zaměřených na pomoc seniorům
 • u organizací pomáhajících osobám ohroženým domácím násilím
 • na městském (obecním) úřadě

V akutní situaci je nutné přivolat:

 • záchrannou lékařskou službu
 • Policii ČR

K vyřešení situace je nejlepší na čas ze společně obývaného bytu nebo domu odejít a řešit situaci z bezpečného a klidného místa s odbornou podporou a pomocí sociálních pracovnic, psychologů a právníků. Dočasné útočiště lze hledat:

 • v léčebných zařízeních
 • v azylových domech
 • v krizových centrech
 • u příbuzných a známých
 • v pečovatelských domech, domovech důchodců a penzionech pro důchodce

Pokud není možné byt či dům opustit, pomůže i vytvoření si široké sítě pomoci – přátel, rodiny, sousedů, odborníků. Tito lidé pomohou v nouzi. Je dobré předem si s nimi domluvit co je potřeba a co mohou a jsou schopni udělat.

Aby se situace obrátila k lepšímu, je často nutné úplně přerušit kontakty s násilnou osobou. Kontakt může zmařit všechny předchozí kroky, a může vést i k napadení. Pokud se jednání nedá vyhnout, mělo by k němu dojít v bezpečném prostředí a za přítomnosti další osoby. Jednáním také lze pověřit jinou osobu (např. právníka nebo důvěryhodnou osobu z okolí).

Mnoho lidí se bojí, že nezvládnou vyřešit situaci a chtějí, aby jejich problém převzala nějaká instituce a vyřešila to za ně. Obvyklá představa je taková, že nějaká autorita domluví násilné osobě, která se lekne nebo zastydí a začne se chovat jinak. Ve skutečnosti to tak nefunguje. Domluva násilníkovi je naprosto neúčinná, protože si ve většině případů vůbec nepřipustí, že se chová špatně. Nemá tedy žádný důvod svoje chování měnit. Pravděpodobně se pokus o domluvu obrátí proti ohrožené osobě.